Spotyride Logo
Espace proS'inscrire

Tous les SPOTS autour de Ostrowiecświętokrzyski,poland

Wakeport Kaniow50.58 km(s)

Wakeboard & Ski cable

Wakeport Kaniow , Have fun and have a good time riding a wake park : wakeboard in wakeport Kaniov a place to test


Zagna ska Kaniow, 26-050 Slaskie, Poland

Wakepark Lublin Reland85.96 km(s)

Wakeboard & Ski cable

Wake park in Lublin - Polska- the place to go, have fun, news sensation wakeboard, water skiing, obstacles


ul eglarska 5a Lublin, 20-523 Lubelskie, Poland

0